Voorgaande bijeenkomsten

Het Landelijk Huurdersoverleg Studentenhuisvesting is een samenwerking tussen de huurdersorganisaties en -koepels in de grote studentensteden. De samenwerking is gericht op het delen van kennis om hurende studenten en starters zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.

Het idee is in november 2011 leven ingeroepen vanwege raakvlakken op specifieke onderwerpen voor studentenhuisvesting: invoering van campuscontracten, doorstroming, wachttijden, internationale studenten en startersproblematiek.

19 december 2011

Eerste bijeenkomst gecombineerd met een diner, met een presentatie van Jan Roncken over de mogelijke voordelen van een samenwerking.

6 februari 2012

Tijdens deze bijeenkomst is er na een discussie over de mogelijke toekomstige vorm een intentieverklaring tot oprichting en deelname ondertekend.

2 april 2012

Begonnen met een presentatie van de directeur van Kences Vincent Buitenhuis, waarna er tijdens deze bijeenkomst uitvoerig is gesproken over de missie en het doel, de statuten en het huishoudelijk reglement.

4 april 2013

Tijdens dit overleg is een basis gelegd voor de formele oprichting: de lijst met vereisten voor de statuten is met algemene stemmen aangenomen en een interim-bestuur belast met het oprichting van de vereniging en het bijeenroepen van de oprichtingsvergadering is benoemd.

2 oktober 2013

Tijdens deze vergadering is een tijdspad voor het opstellen van de statuten met algemene stemmen aangenomen. Tevens is de begroting en het contributiebedrag voor 2014 vastgesteld.

17 oktober 2014

Oprichtingsdatum van de vereniging.