Onderwerpen in 2015

Binnen de LHS-bijeenkomsten en werkgroepen is ruimte voor de werkzaamheden die komen kijken bij het besturen van een huurdersorganisatie. Hoe stel je bijvoorbeeld een advies op en wat zijn de verschillende manieren van onderhandelen? Daarnaast is een werkplan aangenomen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is niet enkel een hot onderwerp; het speelt ook een steeds grotere rol in prestatieafspraken met de gemeente(n). Waterbesparende maatregelen, nul-op-de-meter, verbeteringen in energielabels, investeringen in groene energie-initiatieven of simpelweg aandachtspunten bij renovatie en nieuwbouw. Daarnaast leveren energiebesparende maatregelen simpelweg mogelijkheden op voor de huurders om de huurkosten te drukken.

In 2015 wordt een werkgroep met de leden van de huurdersorganisaties gevormd die gaat inventariseren wat de verschillende mogelijkheden, good en bad practices en kansen zijn binnen de portefeuille duurzaamheid.

Overlegwet

De basis van de huurdersorganisatie staat omschreven in de Overlegwet, of voluit de Wet op het overleg huurders verhuurder. Niet enkel plichten, maar vooral juist veel rechten staan hier beschreven. Regelmatig blijkt dat met net dat juiste artikel in de hand je op het laatste moment wat meer informatie kan krijgen van de verhuurder. Daarnaast is er per verhuurder een sterk gedifferentieerde supplementaire samenwerkingsovereenkomst of participatiereglement bij de Overlegwet.

Met dit onderwerp als activiteit willen we regelmatig aandacht besteden aan de basis van de Overlegwet, jurisprudentie, relevante voorbeelden en overlegstrategieën.

Wijzigingen in woningwaarderingsstelsel: WOZ-waarde

Per 13 september 2013 is het Woonakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Als gevolg van dit akkoord hebben de diverse belangenpartijen als Kences, VastgoedBelang en Aedes onderhandeld over de nieuwe berekening van de huur. Hier is een voorstel uitgekomen: voor nieuwe huurcontracten geldt het nieuwe woningwaarderingsstelsel waarin de WOZ-waarde een onderdeel vormt van de punten. Andere onderdelen als woonomgevingspunten en schaarstepunten gaan een kleinere rol spelen.

Binnen de bezwaarprocedure met betrekking tot de WOZ-beschikking van de gemeente wordt het, naast bezwaar tegen een te hoge WOZ-beschikking, per 2015 ook mogelijk voor de verhuurder om tegen een te lage beschikking een bezwaar in te dienen. Belanghebbenden als bewonerscommissies kunnen ook bezwaar maken tegen de in hun ogen te hoge beschikking.

Communicatie met de verhuurder

Goede communicatie vanuit de verhuurder naar de huurders toe blijkt in de praktijk nogal eens een heikel punt te zijn. Het komt geregeld voor dat de verhuurder foutieve informatie verspreidt of juist helemaal geen of slechts achteraf informatie bekendmaakt over bepaalde wijzigingen.

Zeker met het oog op de ontstane koepelorganisatie willen wij als LHS het onderwerp communicatie vanuit en met de verhuurder een regelmatig terugkerend punt van overleg maken. Hoofdlijnen in het overleg zullen zijn waar de huurdersorganisaties specifiek op kunnen letten en hoe zij de verhuurder op dit punt kunnen aanspreken.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2011-2016, 2016-?

In 2010 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kences, VSNU, HBO-raad (huidig: Vereniging Hogescholen), Vastgoed Belang, LSVb en de studentensteden, verenigd in Kennissteden, naar aanleiding van de motie Lucassen (TK2010-2011, 32500-VII, 96) het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS) ondertekend. Hiermee hebben zij zich gecommitteerd aan de ontwikkeling van studentenkamers en wegnemen van knelpunten in de regelgeving.

Tijdens het AO Studentenhuisvesting op 19 november jl. heeft minister Blok in de Tweede Kamer de volgende toezeggingen gedaan over o.a. het aflopende LAS gedaan:

 • bekijkt samen met de partners of er mogelijkheden zijn voor een nieuw Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting vanaf 2016;
 • overlegt op korte termijn met minister Kamp (EZ) over de problematiek van de collectieve aansluitingen van nutsvoorzieningen;
 • zet zich in voor minder knellende regels, zodat er weer kleiner en goedkoper kan worden gebouwd;
 • komt in het voorjaar met een gezamenlijke aanpak van de brandveiligheid.
 • Het LAS was in 2011 de aanleiding voor de informele start van LHS.

  Overige onderwerpen

  Warmtewet

  In de zomer van 2014 is de Warmtewet zelfstandig opgepakt door de huurdersorganisaties.

  Herzieningswet

  Met oog op de gepresenteerde resultaten van parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties en de druk vanuit de samenleving voor meer soberheid is één aanbeveling duidelijk naar boven gekomen: meer zeggenschap voor huurders. Ook het ministerie is hiermee bezig. Hoe de parlementen of minister Blok dit daadwerkelijk gaan aanvliegen is voor het bestuur op het moment van schrijven nog onduidelijk.

  Ook komen andere onderwerpen aan bod.